Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General data protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Transportbedrijf Macharis NV. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacy Notification vindt u de nodige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u vragen of opmerking heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor terecht bij onze bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Naam:Transportbedrijf Macharis NV
Adres:Bosveld 24, 9200 Dendermonde, België
E-mail:info@transport-macharis.be
Tel:+32 (0) 52/21.17.49
KBO-nummer:0407.004.971

Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

 • Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Transportbedrijf Macharis NV;
 • Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden;
 • Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening;
 • Transportbedrijf Macharis NV en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en Transportbedrijf Macharis NV, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: Vb. Naam, Voornaam, Adres.
 • Financiële identificatiegegevens: Vb. Rekeningnummers
 • Elektronische identificatiegegevens: Vb. E-mailadres, gsm-nummer, telefoonnummer
 • Beroepsmatige identificatiegegevens: Vb. Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie.
 • Online-gegevens: Vb. Surfgedrag, gegevens die resulteren uit bezoek aan de website, IP-adres

Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Transportbedrijf Macharis NV, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoering van overeenkomsten
 • Tijdsregistratie en/of toegangsbeveiliging

Rechtsgrond voor de verwerking

Indien door Transportbedrijf Macharis NVpersoonsgegevens worden verwerkt, wordt er beroep gedaan op volgende rechtsgronden:

 • Uitvoeren van de overeenkomst:
  Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Transportbedrijf Macharis NV(vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij mogelijks uw persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst.
  Vb. Transportovereenkomst
 • Wettelijke verplichting:
  De persoonsgegevens zullen verwerkt worden opdat Transportbedrijf Macharis NV kan voldoen aan een wettelijke verplichting. Vb. houden van een boekhouding, opstellen en bewaren van CMR-vrachtbrieven, …
 • Toestemming:
  Indien voor de verwerking de twee bovenstaande rechtsgronden niet kunnen worden ingeroepen, zullen de persoonsgegevens pas verwerkt worden nadat de toestemming van de betrokkene is verkregen. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Doorgifte van uw gegevens aan derden

Uw gegevens worden enkel binnen Transportbedrijf Macharis NV gebruikt. Buiten de uitzonderingen hierna vermeld, worden uw gegevens in beginsel niet met derden gedeeld.

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van Transportbedrijf Macharis NV (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.);
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Transportbedrijf Macharis NV neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de betrokkene te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging van de gegevens. Desondanks kan geen enkel systeem deze risico’s volledig uitsluiten.

Om de persoonsgegevens te beschermen tegen de risico’s heeft Transportbedrijf Macharis NV volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle computers
 • Firewall
 • Encryptie van persoonsgegevens
 • Back-ups van persoonsgegevens om de gegevens tijdig te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Testen en evalueren van de genomen beveiligingsmaatregelen op regelmatige tijdstippen

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Transportbedrijf Macharis NV bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens
 • Recht op het corrigeren van die gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (info@transport-macharis.be). Op basis van uw bericht moeten wij in staat zijn uw identiteit te controleren, zodat een andere persoon uw rechten niet kan uitoefenen. Bij twijfel of onduidelijkheid kan aan u aanvullende informatie gevraagd worden ter bevestiging van uw identiteit.

Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking (info@transport-macharis.be).

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

Herziening van de privacy notice

De privacy notice kan mogelijks aangepast worden. Elke belangrijke wijziging zal vermeld worden op onze website. De huidige privacy notice is het laatst geplaatst op 18/07/2023.

Slotbepaling

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking. Bovenaan vindt u zijn contactgegevens terug.